มมศท. ๑๐๒-๑๐๓

สภามหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดให้หลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยให้นักศึกษาทุกหลักสูตรเรียนร่วมกัน 16 หน่วยกิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาแกน 7 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต ที่เหลืออีก 14 หน่วยกิต ให้ผู้บริหารหลักสูตรพิจารณาจัดตามที่เห็นเหมาะสม ทั้งนี้ควรจัดต่อเนื่องตลอดหลักสูตร และมีส่วนบูรณาการในวิชาชีพ/วิชาเฉพาะด้วย สำหรับกลุ่มวิชาแกน 7 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชา 3 วิชา คือ

๑. มมศท ๑๐๑

การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ 2 หน่วยกิต

เป็นรายวิชาที่เน้นความรู้ความเข้าใจจุดมุ่งหมายของวิชาศึกษาทั่วไป คุณสมบัติของบัณฑิต แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการรับรู้ข้อมูล ศักยภาพการแสวงหาความรู้ ความสำคัญของการพัฒนาจิตใจให้มีจิตสำนึกต่อสังคม และการพัฒนาเชาว์ปัญญาให้สามารถคิดวิเคราะห์สังเคราะห์เหตุปัจจัยและแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างเป็นองค์รวมและถูกต้องเหมาะสม


๒. มมศท ๑๐๒

สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ 3 หน่วยกิต


๓. มมศท ๑๐๓

ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ 2 หน่วยกิต

รายวิชา มมศท 102 และ มมศท 103 เป็นรายวิชาที่ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลกในแง่มุมต่างๆ รวมทั้งอิทธิพลของการพัฒนาศิลปวิทยาการบางแขนง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้มีโลกทัศน์กว้างไกล รู้เท่าทันกาละ คือเข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลายุคสมัย และรู้เท่าทันเทศะ คือเข้าใจความเป็นมา ความแตกต่าง และจุดเด่นจุดด้อยของชุมชน สังคมและประเทศต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์สังเคราะห์เหตุปัจจัยและแนวทางแก้ไขปัญหาของสังคม


การพัฒนารายวิชามมศท 102-103ในปีการศึกษา 2560 มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนที่ฝึกนักศึกษาให้เป็นคนเก่งที่มีคุณค่า ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างมีคุณธรรมและเป็นกำลังสำคัญในการสร้างนวัตกรรมของชาติ ที่มีฐานคิดของผู้ประกอบการ พร้อมทั้งตอบโจทย์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล ผู้บริหารการศึกษาได้จัดโอกาส สถานที่และเครื่องมือการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้พัฒนาการเรียนรู้ขอบตนแบบเชิงรุก (Active Leaning) การจัดทำหน้าเวปของรายวิชามมศท 102-103 จะเป็นเวทีและเครื่องมือที่สำคัญในการส่งเสริมการเรียนแบบเชิงรุกและถูกมุ่งหวังให้เป็นเวทีชุมชนแห่งการปฏิบัติ (CoP)ที่ผู้สอนและผู้เรียนจะสื่อสาร เตรียมเรียน ทบทวน แบ่งปันความรู้เสริม จัดเก็บเอกสารการเรียนการสอน ถาม-ตอบข้อสงสัย ชวนคิด-ชวนอ่าน สืบค้นและจัดเก็บข้อมูลย้อนกลับเพื่อนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในอนาคต