ข่าวสารและกิจกรรม
๐๕
กิจกรรม
พฤษภาคม
เลือกกิจกรรม
๒๑
พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมพาร์ควิว โรงแรมรีเจ้นชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
๒๑
พฤษภาคม ๒๕๖๑

งานประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา
มมศท102 –
มมศท103”

ณ ห้องประชุมพาร์ควิว โรงแรมรีเจ้นชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

https://mahidol.ac.th/th/2018/edu/