ข่าวสารและกิจกรรม
๐๘
กิจกรรม
สิงหาคม
เลือกกิจกรรม
๒๒
สิงหาคม ๒๕๖๐
โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ
๒๔
สิงหาคม ๒๕๖๐
ห้องสระบัว (109) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
๒๒
สิงหาคม ๒๕๖๐
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
๒๒
สิงหาคม ๒๕๖๐

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม(PAR)

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

หลักการและเหตุผล

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR) เปนการวิจัยเชิงคุณภาพที่ไม เพียงแตคนหาความจริง แตมุงเนนการพัฒนาหรือแกปญหาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรและสังคม โดยใชการ มีสวนรวมของผูเกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยางยั่งยืน ผูดําเนินการวิจัย PAR จําเปนตองมี ความรู ความเขาใจและมีทักษะในการทําวิจัยเปนอยางดี ทั้งดานการวางแผนและการดําเนินการวิจัย โดยเฉพาะอยาง ยิ่งการสรางการมีสวนรวม จึงจะทําใหการวิจัยดําเนินไปอยางราบรื่น มีความนาเชื่อถือและบรรลุตามวัตถุประสงค ที่ตองการ

วัตถุประสงค

เมื่อสิ้นสุดการอบรม ผูเขารับการอบรมจะสามารถเขียนโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมได

เนื้อหาหลักสูตร

• ปรัชญาและหลักการของ PAR
• โจทยวิจัยแบบใดที่ใช PAR
• การเขียนโครงรางวิจัย PAR
• เทคนิคการเก็บขอมูล: การสัมภาษณ การสังเกต Focus group discussion

รูปแบบการอบรม

เปนการบรรยายปูพื้นความรูพื้นฐานการวิจัยและเทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม (PAR) ลงมือฝก ปฏิบัติเขียนโครงรางวิจัยเปนรายบุคคล และรายกลุม ฝกการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ และหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมแลว สามารถเชิญวิทยากรเปนที่ปรึกษาตอไปได

วิทยากรหลัก

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาภา ภัคภิญโญ ยังประดิษฐ คม. (บริหารการพยาบาล) Ph.D (Nursing)

คุณสมบัติของผูเขาอบรม

ผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ดานสุขภาพ ดานการศึกษา หรือดานที่เกี่ยวของ ควรมีประสบการณในการ ทําวิจัย อาทิ ครู อาจารย นักวิจัย นักวิชาการ และผูมีสวนเกี่ยวของกับงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ

จํานวนผูเขาอบรม

จํานวนไมเกิน 30 คน (หากมีจํานวนนอยกวา 10 คน จะขอยกเลิกการอบรมในรุนนั้น)

สถานที่อบรม

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

คาลงทะเบียน

คนละ 5,000 บาท (รวมคากระเปา เอกสาร อาหารวาง อาหารกลางวัน ใบวุฒิบัตร)