ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบสำรวจความพึงพอใจ

นักศึกษาสามารถทำแบบสำรวจความพึงพอใจเพื่อนำไปปรับปรุงระบบการเรียนให้เป็นประโยชน์ในอนาคต

ทำแบบสำรวจ