ข่าวสารและกิจกรรม
เลือกบทความ
Run-asean 3

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
RUN-ASEAN Cluster
II’s Workshop


วันที่ 21 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับคณะผู้วิจัย RUN-ASEAN Cluster II ได้แก่ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคม คณะสังสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และโครงการศูนย์พหุวัฒนธรรมอาเซียน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ RUN-ASEAN Cluster II’s Workshop “Transnational Mobility in ASEAN : Implications and Challenges for Multicultural Society, Social Protection, and Health – Care System” ณ ห้อง 411 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ทีมวิจัย ผู้สนใจในประเด็นผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายประชากรในอาเซียน อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ได้รับการจัดให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยด้วยการผลิตข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านการจัดกิจกรรมวิชาการที่ทำให้เกิดการแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และสร้างความรู้ใหม่ ให้เกิดเป็นเครือข่ายการวิจัยเกี่ยวกับอาเซียนที่มีลักษณะบูรณาการแบบสหสาขาวิชา และมีความยั่งยืนต่อเนื่องในระยะยาว